ima za cilj da edukuje društvo o održivim praksama u arhitekturi i građevinarstvu. Svojim radom doprinosi povećanju kapaciteta znanja o inovativnim, ekološkim i održivim praksama koje je neophodno usvojiti da bi se smanjio negativan uticaj na okolinu.

Svoje aktivnosti baziramo na načelima održivosti, inovativnosti i efikasnoti.

Održivost

predstavlja ispunjavanje potreba sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održive prakse podržavaju ekološko, ljudsko i ekonomsko zdravlje i vitalnost. Najjednostavnije rečeno, održivost govori budućim generacijama o svijetu koje im sadašnje generacije ostavljaju.

Inovativnost

je proces stvaranja vrijednosti primjenom novih rješenja na smislenim problemima. Inovacija je kreativan, unapređujući odgovor na tražene promjene. Kod inovacije je ključan način sagledavanja problema, mehanizama, rješenja a to uslovljava neprestano usavršavanje i razmišljanje van ustaljenih okvira.

Efikasnost

se svodi na načelo kako najbolje iskoristiti resurse. Njegovom upotrebom se maksimizuju vrijednosti rezultati od datih inputa. Efikasnost zahtjeva smanjenje broja nepotrebnih resursa koji se koriste za proizvodnju datog rezultata, uključujući lično vrijeme i energiju. Efikasnošću se minimizira rasipanje resursa.